Useful Sites

국내사이트

기  관  명

기관구분

비   고

과학기술부

정부기관

 

(주)한국원자력ENG 

산업체 

Nuke

KINS  

국내연구소

 

KAERI  

국내연구소

한국원자력연구소

KNFC

산업체

 

하나로  

국내연구소

 

한전전력연구원

국내연구소

 

차세대원자로안전규제  

국내연구소

 

환경기술원

국내연구소

 

에너지경제연구원

국내연구소

 

PALS  

국내연구소

포항가속기연구소

과학기술청 

정부기관 

 

신형원전개발센터

국내연구소

 

한전

산업체

한국전력

KOPEC

산업체

 

KEPRI

국내연구소

전력연구원

한중 

산업체

한국중공업

한일원자력엔지니어링

산업체

 

원자력정비기술센터

산업체

 

KAIST 원자력 및 양자공학과

대학 

 

한양대 원자력공학과

대학 

 

경희대 원자력공학과 

대학 

 

조선대 원자력학과 

대학 

 

 

 

 

 

 

 

서울대핵물리연구실

대학 

 

서울대 핵융합연구실 

대학 

 

고려대학교물리학과

대학 

 

포항공대물리학과 

대학 

 

성균관 NPP-SAFE 

대학 

 

구주전력 

전력회사 

 

국가환경방사능감시망 

정보망 

현재 전국환경방사능 수치 

국제원자력연료센타(INSC) 

정보망 

 

녹색연합 

사회단체 

 

대만 전력 

전력회사 

 

  대한전기협회 

협회 

 

동아건설 

산업체 

시공 

방사선영향연구소 

연구소 

 

산업자원부 

정부기관 

 

서울대 원자력학과 

대학 

 

슬로베니아 원자력학회 

학회 

 

신형원전연구소 

연구소 

 

에너지 정보처 

정보망 

 

에너지경제연구원 

연구소 

 

에너지부 

정부기관 

 

연구용 원자로-하나로 

기타 

 

우라늄 협회 

협회 

 

우라늄정보센타 

정보망 

 

원자력규제원 

규제기관 

Atomic Energy Control Board 

원자력규제위원회 

규제기관 

Nuclear Regulatory Commission 

원자력문헌정보 

정보망 

 

원자력병원 

기타 

 

원자력자료정보실 

정보망 

 

자연자원에너지부 

정부기관 

 

전기사업연합회 

협회 

 

전력중앙연구소 

연구소 

 

중부전력 

전력회사 

 

통상산업성 

정부기관 

 

한국고리원전 

전력회사 

 

한국과학기술연구원 

연구소 

 

한국과학문화정보망 

정보망 

한국과학문화재단 

한국방사선동위원소협회 

협회 

 

한국에너지협의회 

협회 

 

한국원자력산업회의 

기타 

 

한국원자력학회 

학회 

KNS 

한국전기연구소 

연구소 

 

한국전력공사 

전력회사 

 

한국전력기술 

산업체 

플랜트종합설계,원전설비 종합설계 

한국전력연구원 

연구소 

 

한국중공업 

산업체 

 

한양대 방사선종합연구소 

연구소 

방사선 

한전기공 

산업체 

정비전문 

한전원자력연료주식회사 

연료회사 

 

핵의학회 

학회 

핵의학 

현대중공업 

산업체 

기기설계,제작 

환경보호부 

정부기관 

 

환경부 

정부기관 

 

환경운동연합 

사회단체 

 

 

해외사이트

기  관  명

기관구분

비   고

ABB-ATOM 

연료회사 

 

캐나다원자력학회 

연구소 

 

프랑스전력공사 

전력회사

 

프랑스 원자력학회 

학회 

 

캘리포니아 버클리센타 

대학 

 

중국전력공사 

전력회사 

 

일본원자력연구소 

연구소 

 

일본원자력문화진흥재단 

기타 

 

일본원산 

협회

 

일본원연 

연료회사 

 

AECL 

산업체 

 

ANDRA(프랑스 방폐물관리청) 

정부기관 

 

Atomic Energy Council 

규제기관 

 

Bayler College 

대학 

방사선인체영향연구소 

Belgian Women in Nuclear 

사회단체 

 

British Energy 

전력회사 

 

British Nuclear Electric 

전력회사 

 

카오슘 원전 

전력회사 

 

영국핵연료(주) 

연료회사 

 

양키원자력 

전력회사 

 

울프크릭원자력 

전력회사 

 

북륙전력 

전력회사 

 

미시건대 원자력공학과 

대학

 

미국원자력학회 

학회

 

라아그 방폐물처분장 

산업체 

 

글레노블 연구센터 

연구소 

GRENOBLE INSTITUTE of NUCLEAR SCIENCE 

동경전력 

전력회사 

 

BNL

연구소

 

British Nuclear Industry Forum 

협회 

영국원자력산업회의 

British Nuclear Industry Society 

협회 

 

British Scotfish Nuclear 

전력회사 

 

Canadian Nuclear Society 

협회 

 

CNA(Canadian Nuclear Association) 

협회 

 

COMEMA 

전력회사 

 

Duke Power 

산업체 

전력회사